Query Failed! SQL: SELECT `pro`.*, SKU.`unique_id`, SKU.`product_id`, SKU.`code`, SKU.`last_update`, IFNULL(`eco`.ecoupon_id, '') ecoupon_id FROM `product` pro INNER JOIN `SKU` ON `SKU`.product_id = pro.`id` LEFT JOIN `ecoupon_apply` eco ON `eco`.product_id = pro.`id` WHERE 1 AND pro.`id` = '1881' AND pro.`deleted` = 0 AND SKU.`deleted` = 0 - Error: Table 'citipos_r_derp.ecoupon_apply' doesn't existQuery Failed! SQL: SELECT `pro`.*, SKU.`unique_id`, SKU.`product_id`, SKU.`code`, SKU.`last_update`, IFNULL(`eco`.ecoupon_id, '') ecoupon_id FROM `product` pro INNER JOIN `SKU` ON `SKU`.product_id = pro.`id` LEFT JOIN `ecoupon_apply` eco ON `eco`.product_id = pro.`id` WHERE 1 AND pro.`id` = '1881' AND pro.`deleted` = 0 AND SKU.`deleted` = 0 - Error: Table 'citipos_r_derp.ecoupon_apply' doesn't exist

Ngày đăng: - Lượt xem:
Mã SP:

Liên hệ

+
-

Đã thêm vào giỏ